Распоред контролних задатака и писмених вежби 2022/2023.

                 РАСПОРЕД писмених провера знања на часу за период од 16.01.2023. - 31.03.2023. год.
П-Писмени задатак       Т-Тест знања, контролни задатак, писмена вежба        ПГ-Полугодишњи тест       ИТ-иницијални тест    
 
 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
        3 
   1    
   
         4  
     
1   1    5     3        
2   2   6   4   1  
3  Т-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 3  
7   5   2  
 
 6 
  6   10   8   5  
7   7   11      9    6  
8  
8 Т-ФИЗИКА  12   10   7  
9   9   13   11   8  
10   10   14   12   9  
 
13 
Т-ХЕМИЈА  13   17   15   12  
14 
  14   18   16   13  
15 
  15   19   17   14  
16 
  16   20   18   15  
17 
  17   21   19   16  
 
20 
  20   24   22   19  
21 
 
21   25   23   20  
22 
  22 П-МАТЕМАТИКА  26   24   21  
23 
Т-МАТЕМАТИКА  23   27   25   22  
24 
  24   28   26   23  
 
27 
П-СРПСКИ ЈЕЗИК  27        29    26  
28 
  28         30    27  
    29         31   28   
    30            29   
    31            30   

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
        3 
   1    
   
         4  
     
1 Т-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  1  П-СРПСКИ ЈЕЗИК  5     3        
2   2  Т-РУСКИ ЈЕЗИК 6   4   1  
3   3  
7   5   2  
 
 6 
  6 Т-ФИЗИКА  10   8   5  
7   7   11      9    6  
8  
8   12   10   7  
9   9   13   11   8  
10   10   14   12   9  
 
13 
Т-ХЕМИЈА  13   17   15   12  
14 
  14   18   16   13  
15 
  15   19   17   14  
16 
  16   20   18   15  
17 
  17 П-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК  21   19   16  
 
20 
  20   24   22   19  
21 
 
21 Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  25   23   20  
22 
  22   26   24   21  
23 
  23 П-МАТЕМАТИКА  27   25   22  
24 
Т-МАТЕМАТИКА  24   28   26   23  
 
27 
  27        29    26  
28 
  28         30    27  
    29         31   28   
    30            29   
    31            30   

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
        3 
    1    
   
         4    2 
     
1   1    5      3        
2   2  Т-РУСКИ ЈЕЗИК 6   4   1  
3  Т-ХЕМИЈА 3  П-СРПСКИ ЈЕЗИК
7   5   2  
 
 6 
  6 Т-ФИЗИКА  10   8   5  
7 Т-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  7   11      9    6  
8  
8   12   10   7  
9   9   13   11   8  
10   10   14   12   9  
 
13 
  13   17   15   12  
14 
  14   18   16   13  
15 
  15 П-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК  19   17   14  
16 
  16   20   18   15  
17 
  17   21   19   16  
 
20 
  20   24   22   19  
21 
 
21 Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  25   23   20  
22 
  22   26   24   21  
23 
Т-МАТЕМАТИКА  23   27   25   22  
24 
  24   28   26   23  
 
27 
  27        29    26  
28 
  28  П-МАТЕМАТИКА       30    27  
    29         31    28   
    30             29   
    31             30   

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
        3 
   1    
   
 31.1. Т-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК       4  
     
 1   1    5     3        
2   2 Т-РУСКИ ЈЕЗИК  6   4   1  
3   3  
7   5   2  
 
 6 
  6   10   8   5  
7   7   11      9    6  
8  
8 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  12   10   7  
9   9   13   11   8  
10   10   14   12   9  
 
13 
  13   17   15   12  
14 
  14   18   16   13  
15 
  15   19   17   14  
16 
  16 П-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК  20   18   15  
17 
  17   21   19   16  
 
20 
  20   24   22   19  
21 
 
21   25   23   20  
22 
  22   26   24   21  
23 
Т-ХЕМИЈА  23   27   25   22  
24 
  24 П-МАТЕМАТИКА  28   26   23  
 
27 
Т-МАТЕМАТИКА  27        29    26  
28 
  28         30    27  
    29         31   28   
    30            29   
    31            30   

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
 30.1. 
Т-ХЕМИЈА        3 
   1    
   
         4  
     
 1   1 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК   5     3        
2   2 Т-РУСКИ ЈЕЗИК  6   4   1  
3   3  
7   5   2  
 
 6 
  6   10   8   5  
7   7   11      9    6  
8  
8   12   10   7  
9   9 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  13   11   8  
10   10   14   12   9  
 
13 
  13   17   15   12  
14 
  14   18   16   13  
15 
  15 П-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК  19   17   14  
16 
  16   20   18   15  
17 
  17   21   19   16  
 
20 
  20   24   22   19  
21 
 
21   25   23   20  
22 
  22   26   24   21  
23 
  23   27   25   22  
24 
  24   28   26   23  
 
27 
Т-МАТЕМАТИКА  27  П-МАТЕМАТИКА      29    26  
28 
  28         30    27  
    29         31   28   
    30            29   
    31            30   

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
        3 
   1    
   
         4  
     
 1   1    5     3        
2   2  Т-РУСКИ ЈЕЗИК 6   4   1  
3 Т-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  3  
7   5   2  
 
 6 
  6   10   8   5  
7   7   11      9    6  
8  
8   12   10   7  
9   9   13   11   8  
10   10  П-СРПСКИ ЈЕЗИК 14   12   9  
 
13 
  13   17   15   12  
14 
  14   18   16   13  
15 
  15   19   17   14  
16 
  16   20   18   15  
17 
  17   21   19   16  
 
20 
  20   24   22   19  
21 
 
21   25   23   20  
22 
  22   26   24   21  
23 
Т-ХЕМИЈА  23   27   25   22  
24 
  24   28   26   23  
 
27 
 Т-МАТЕМАТИКА 27        29    26  
28 
  28         30    27  
    29  П-МАТЕМАТИКА        31   28   
    30            29   
    31            30   

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
        3 
   1    
   
         4  
     
1   1 Т-ФИЛОЗОФИЈА   5     3        
2   2   6   4   1  
3   3  
7   5   2  
 
 6 
  6 Т-РУСКИ ЈЕЗИК  10   8   5  
7   7   11      9    6  
8  
8 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  12   10   7  
9   9   13   11   8  
10   10   14   12   9  
 
13 
Т-ХЕМИЈА  13   17   15   12  
14 
  14   18   16   13  
15 
  15   19   17   14  
16 
  16 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  20   18   15  
17 
  17 Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  21   19   16  
 
20 
  20   24   22   19  
21 
 
21   25   23   20  
22 
  22   26   24   21  
23 
Т-МАТЕМАТИКА  23   27   25   22  
24 
  24 П-МАТЕМАТИКА  28   26   23  
 
27 
  27        29    26  
28 
  28         30    27  
    29         31   28   
    30            29   
    31            30   

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
        3 
   1    
   
         4  
     
1   1  Т-ФИЛОЗОФИЈА  5     3        
2   2   6   4   1  
3   3  
7   5   2  
 
 6 
  6 Т-РУСКИ ЈЕЗИК  10   8   5  
7   7   11      9    6  
8  
8 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  12   10   7  
9   9   13   11   8  
10   10   14   12   9  
 
13 
Т-ХЕМИЈА  13   17   15   12  
14 
  14   18   16   13  
15 
  15 Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  19   17   14  
16 
  16   20   18   15  
17 
  17 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  21   19   16  
 
20 
  20   24   22   19  
21 
 
21 Т-ФИЗИКА  25   23   20  
22 
  22   26   24   21  
23 
Т-МАТЕМАТИКА  23   27   25   22  
24 
  24 П-МАТЕМАТИКА  28   26   23  
 
27 
  27        29    26  
28 
Т-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  28         30    27  
    29         31   28   
    30            29   
    31            30   

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
        3 
   1    
   
         4  
     
1   1    5     3        
2   2 Т-ФИЛОЗОФИЈА  6   4   1  
3   3  
7   5   2  
 
 6 
  6 Т-РУСКИ ЈЕЗИК  10   8   5  
7   7   11      9    6  
8  
8 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  12   10   7  
9   9   13   11   8  
10   10   14   12   9  
 
13 
 Т-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 13 Т-ФИЗИКА  17   15   12  
14 
  14   18   16   13  
15 
  15   19   17   14  
16 
  16   20   18   15  
17 
  17 Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  21   19   16  
 
20 
  20   24   22   19  
21 
 
21   25   23   20  
22 
  22   26   24   21  
23 
  23   27   25   22  
24 
Т-МАТЕМАТИКА  24 П-МАТЕМАТИКА  28   26   23  
 
27 
  27        29    26  
28 
Т-ХЕМИЈА  28         30    27  
    29         31   28   
    30            29   
    31            30   

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
        3 
   1    
   
         4  
     
1   1 Т-ФИЗИКА   5     3        
2   2   6   4   1  
3   3  
7   5   2  
 
 6 
  6 Т-РУСКИ ЈЕЗИК  10   8   5  
7   7 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  11      9    6  
8  
8   12   10   7  
9   9   13   11   8  
10   10   14   12   9  
 
13 
Т-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  13 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  17   15   12  
14 
  14   18   16   13  
15 
  15   19   17   14  
16 
  16   20   18   15  
17 
  17 Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  21   19   16  
 
20 
  20   24   22   19  
21 
 
21 П-МАТЕМАТИКА  25   23   20  
22 
  22   26   24   21  
23 
  23   27   25   22  
24 
Т-МАТЕМАТИКА  24   28   26   23  
 
27 
  27        29    26  
28 
Т-ФИЛОЗОФИЈА  28         30    27  
    29         31   28   
    30            29   
    31            30   

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
        3 
   1    
   
         4  
     
1   1    5     3        
2   2   6   4   1  
3   3 Т-ФИЛОЗОФИЈА 
7   5   2  
 
 6 
  6 Т-РУСКИ ЈЕЗИК  10   8   5  
7   7   11      9    6  
8  
8 П-МАТЕМАТИКА  12   10   7  
9   9   13   11   8  
10   10   14   12   9  
 
13 
  13   17   15   12  
14 
  14   18   16   13  
15 
  15   19   17   14  
16 
  16   20   18   15  
17 
  17 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  21   19   16  
 
20 
Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  20   24   22   19  
21 
 
21   25   23   20  
22 
  22   26   24   21  
23 
  23   27   25   22  
24 
Т-МАТЕМАТИКА  24   28   26   23  
 
27 
П-СРПСКИ ЈЕЗИК  27        29    26  
28 
  28         30    27  
    29         31   28   
    30            29   
    31            30   

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
        3 
   1    
   
         4  
     
1   1    5     3        
2   2   6   4   1  
3   3 Т-ФИЛОЗОФИЈА 
7   5   2  
 
 6 
  6   10   8   5  
7   7   11      9    6  
8  
8   12   10   7  
9   9 П-МАТЕМАТИКА  13   11   8  
10  Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 10   14   12   9  
 
13 
  13   17   15   12  
14 
  14   18   16   13  
15 
  15 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  19   17   14  
16 
  16   20   18   15  
17 
  17   21   19   16  
 
20 
  20   24   22   19  
21 
 
21   25   23   20  
22 
  22   26   24   21  
23 
Т-МАТЕМАТИКА  23   27   25   22  
24 
  24   28   26   23  
 
27 
  27        29    26  
28 
П-СРПСКИ ЈЕЗИК  28         30    27  
    29         31   28   
    30            29   
    31            30   

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
        3 
   1    
   
         4  
     
1   1    5     3        
2   2 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  6   4   1  
3   3 Т-ФИЛОЗОФИЈА 
7   5   2  
 
 6 
  6   10   8   5  
7   7 Т-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  11      9    6  
8  
8   12   10   7  
9   9   13   11   8  
10   10   14   12   9  
 
13 
  13 П-МАТЕМАТИКА  17   15   12  
14 
  14   18   16   13  
15 
  15   19   17   14  
16 
  16   20   18   15  
17 
  17   21   19   16  
 
20 
  20   24   22   19  
21 
 
21   25   23   20  
22 
  22   26   24   21  
23 
 Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 23   27   25   22  
24 
  24   28   26   23  
 
27 
Т-МАТЕМАТИКА  27        29    26  
28 
  28         30    27  
    29         31   28   
    30            29   
    31            30   

 

 
ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ Дан ПРЕДМЕТ
  
        3 
   1    
   
         4  
     
1   1    5     3        
2   2   6   4   1  
3   3 Т-ФИЛОЗОФИЈА 
7   5   2  
 
 6 
  6 Т-РУСКИ ЈЕЗИК  10   8   5  
7   7 П-СРПСКИ ЈЕЗИК  11      9    6  
8  
8   12   10   7  
9   9   13   11   8  
10   10   14   12   9  
 
13 
  13 П-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  17   15   12  
14 
  14   18   16   13  
15 
  15   19   17   14  
16 
  16   20   18   15  
17 
  17   21   19   16  
 
20 
 Т-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 20   24   22   19  
21 
 
21   25   23   20  
22 
  22   26   24   21  
23 
  23   27   25   22  
24 
  24   28   26   23  
 
27 
  27        29    26  
28 
Т-МАТЕМАТИКА  28  П-МАТЕМАТИКА       30    27  
    29         31   28   
    30            29   
    31            30   

 

Обавештења

Одабрани уџбеници 2022/2023.

 

Dokumenti:
pdf.png Одабрани уџбеници 22/23 HOT
Datum 28-06-2022 08:05:26 Veličina Dokumenta 1.27 MB Download 754 Download

Информатор о раду

Информатор о раду Гимназије можете преузети овде: 

Информатор о раду

 

Испитни рокови за ванредне ученике

ИСПИТНИ РОКОВИ ШКОЛСКE 2022/23. ГОДИНE

ОКТОБАРСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 01.10. - 04.10.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 14.10. - 18.10.
ДЕЦЕМБАРСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 28.11. - 02.12.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 12.12. - 16.12.
ФЕБРУАРСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 06.02. - 10.02.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 20.02. - 24.02.
АПРИЛСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 03.04. - 07.04.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 24.04. - 28.04.
МАЈСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 08.05. - 12.05.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 22.05. - 26.05.
АВГУСТОВСКИ
ДАТУМ ПРИЈАВЉИВАЊА: 03.07. - 07.07.
ДАТУМ ПОЛАГАЊА: 21.08. - 31.08.

Време реализације часова

 

1. час 08:00 - 08:45
2. час 08:50 - 09:35
3. час 09:55 - 10:40
4. час 10:45 - 11:30
5. час 11:35 - 12:20
6. час 12:25 - 13:10
7. час 13:15 - 14:00

 

 

Психолог

Термини за разговоре са ученицима који се обрате за савет су сваког четвртка у току  одмора. По потреби ће се заказивати и други термини.